Adatvédelmi Nyilatkozat

A BIG FISH Payment Services Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2., cégjegyzékszám: 01-09-325828, nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság, adószám: 26355159-2-42, a továbbiakban: Szolgáltató) a www.paymentgateway.hu weboldalon online fizetési szolgáltatásokat támogató technikai integrációs szolgáltatás megrendelésének céljából honlapot üzemeltet és ennek során a weboldalra látogatók és az ott szerződést kötő ügyfelek (Felhasználók) adatait kezeli.

Szolgáltató jelen nyilatkozatban tájékoztatja Felhasználóit az általa kezelt személyes adatok köréről és az adatok kezelésének módjáról.

Tiszteletben tartjuk Felhasználóink személyhez fűződő jogait, a rögzített személyes adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezeljük.

Felhasználónk a honlap használatával elfogadja a nyilatkozatban foglalt szabályokat és hozzájárul az itt meghatározott adatkezeléshez.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor, valamint Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján.

Az adatkezelés célja, a személyes adatok köre

 1. Online szerződéskötés Payment Gateway szerződés igénybevételére
  A kapcsolódó adatkezelés célja a létrejött szerződések bizonyítása.
  A kezelt adatok köre:
  – szerződő fél (cég vagy egyéni válalkozó) neve,
  – székhelye (település, irányítószám, utca, házszám)
  – adószáma,
  – cégjegyzékszáma / egyéni vállalkozói igazolvány száma,
  – képviselőjének neve,
  – a kapcsolattartó személy neve,
  – telefonszáma,
  – e-mail címe,
  – számlázási címe.
  Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
  Szerződéskötést követően Szolgáltató e-mail-ben értesíti ügyfeleit a szerződés beérkezéséről és annak megerősítését kéri egy e-mailes aktiválás formájában.
 2. A Payment Gateway szolgáltatás igénybevétele során, az online fizetések lebonyolításakor a Szolgáltató érzékeny fizetési adatokat, bankkártya adatokat nem kezel.
  Így tevékenysége nem tartozik a PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) kártyaadatok kezelésére, tárolására és továbbítására vonatkozó nemzetközi szabályozások hatálya alá.
 3. Admin beléptetés
  A rendszer használata során Szerződött ügyfeleinket belépési adataikkal szükséges azonosítanunk a szolgáltatás igénybevételéhez.
  A Payment Gateway rendszerünk használatához egy e-mail cím és egy jelszó megadása szükséges. A jelszót a rendszer generálja. Szolgáltató ezt követően kizárólag a Felhasználó jelszavának lenyomatát (hash) tárolja, magát a jelszót nem.
 4. Hírlevél küldés
  A szerződéskötés során történt önkéntes és kifejezett hozzájárulást követően a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásban bekövetkező bármilyen változások, új szolgáltatások megjelenése esetén szerződött ügyfelei részére Hírlevelet küld. Szolgáltató lehetőséget biztosít ügyfeleinek, hogy a Hírlevél szolgáltatásról bármikor leiratkozhasson.
  Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt levélcímek felhasználásának jogszerűségére. Ezért ezeket kizárólag a 4. és 5. pontban leírt célból és módon használja fel.
 5. A szolgáltatással kapcsolatos ügyféllevelezések
  Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során a Felhasználóinknak kérdése, problémája van, a Kapcsolatfelvétel menü alatt megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás kezelőivel.
  A Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az ügy elintézésétől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.
 6. A honlap látogatottsági adatainak rögzítése
  A weboldal használala során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti és letárolja a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a felhasználás során megadott adatokkal.
  Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a honlapra, és azokat is, amelyeket a honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.
  Az így nyert adatokhoz Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
  A honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
  A sütiket a a Felhasználó képes törölni a saját számítógépéről illetve letilthatja böngészőjében azok alkalmazását.

Az adatkezelő megnevezése

BIG FISH Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.)
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, az Infotv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

Az adatokat megismerő személyek köre, adatbiztonság

Az adatokat a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni. Ezeket harmadik személyek részére nem adják át.
A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, vagy a Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, megváltoztatás vagy felhasználás elkerülése érdekében.

A Felhasználónak joga van bármikor tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Bármikor kérheti azok módosítását vagy akár törlését e-mailben vagy levélben az alábbi címeken:

e-mail címünk:
paymentgateway@bigfish.hu
postai elérhetőségünk:
BIG FISH Payment Services Kft.
1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

A törlés nem vonatkozik jogszabály (pl. számviteli szabályok) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató az előírt időtartamig megőrzi.

Ha a Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során harmadik fél adatait adja meg vagy a weboldal használatával kapcsolatban bármely módon kárt okoz, Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben kártérítési igénnyel fellépni és minden tőle telhető segítséget megadni az eljáró hatóságnak, hogy a jogsértő személyazonosságát megállapíthassák.

Panasz, jogorvoslati igény esetén Felhasználó jogosult bírósághoz fordulni, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosítására a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása mellett.
A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot.